HANDLEDNING, UTBILDNING & Organisation

Jag arbetar med beteende och utveckling utgående från ett systemteoretiskt och salutogent perspektiv, dvs med tonvikt på sammanhang och friskfaktorer. Jag tillämpar också ett tekniker utgående från Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Från och med november 2021 arbetar jag även utgående från Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT). KBT, ACT och IBCT är moderna terapiformer med starkt vetenskapligt stöd som lämpar sig bra för de flesta mentala problem men också för arbetshandledning och konflikthantering. 

Handledning

Arbetshandledning

Arbetar du till exempel som rektor, skolkurator, pedagog, polis, inom församlingen, sjukvården, socialvården eller någon annanstans där du i ditt arbete möter människor?

Arbetshandledningen utgår från ditt behov inom din profession. Målsättningen med handledningen kan vara till exempel att hitta strategier för gott bemötande och kommunikationsteknik eller att hitta förhållningssätt som tillåter att du långsiktigt mår bra i ett komplext och krävande arbete. Handledningen kan också vara process- eller klientorienterad. 

Tjänsten kan köpas för enskilda anställda eller personalgrupper. Handledningen kan ske på er arbetsplats, i min lokal eller online.

Personalgruppshandledning

Har ni bekymmer med stress, konflikter eller mobbning på er arbetsplats? Faktorer som dessa kan leda till försämrat psykiskt mående för individen och ge konsekvenser som uppsägningar eller försämrad effektivitet på jobbet. 

Jag erbjuder personalgruppshandledning med syfte att undersöka vad individen och gruppen behöver för att må bra och kunna prestera. Vi arbetar med målbilder och konstruktiva lösningar med målsättningen att stärka medarbetarens och arbetsgruppens inre resurser. Fokus i handledningen kan enligt beställning ligga på till exempel konflikthantering, stresshantering, arbetsbelastning eller arbetsplatsmobbning. 

Handledningen kan ske på er arbetsplats, i min lokal eller online. 

Ledarskapshandledning

Arbetar du som ledare? Ledarskapet ställer allt större krav på individen. Det gäller att balansera yttre krav mot tid, ekonomiska medel och egen kapacitet. 

Jag erbjuder yrkeshandledning för dig som arbetar med ledarskap, med fokus på att hitta balans i kravhantering och eget mående. 

Handledningen kan ske på er arbetsplats, i min lokal eller online.

Utbildning

Utbildning erbjuds arbetsgivare, föreningar och andra organisationer. Jag utbildar till exempel inom områdena psykisk ohälsa och svåra samtal. Omfattning och innehåll enligt beställning.

Utbildning erbjuds på Åland, i övriga svenskfinland och i Sverige. Utbildning sker online eller på plats.

PÅ ÖPPNA HÖGSKOLAN HT21: 

Att arbeta med människor kräver en välutvecklad kompetens, särskilt då du möter personer som mår dåligt eller har ett omfattande behov av stöd eller service.

Under utbildningen diskuterar vi t.ex. följande:

– hur tacklar du dina egna känslor när du möts av projicerade känslor, misstro eller kritik?

– hur hanterar du en situation då personen du möter behöver mer än vad du har att erbjuda?

– hur skapar du ett förtroende hos individer som har svårt att lita på att du vill dem väl?

– hur kan du på ett konstruktivt sätt förmedla beslut eller information?

Utbildningen riktar sig till professionella yrkesutövare inom pedagogik, socialt arbete eller andra områden där svåra samtal med ungdomar, vuxna, anhöriga eller föräldrar är en del av arbetet. Exempel på yrkesgrupper som kan ha nytta av kursen är bl.a. utbildningschefer, rektorer, lärare, kuratorer, psykologer, socialarbetare, socionomer, äldreomsorgsledare, daghemsföreståndare och lärare i barnomsorgen.

Utbildningen ökar din förmåga att hantera svåra samtal. Utbildningens fokus ligger såväl på förmågan att hantera dina egna känslor och reaktioner som på ett konstruktivt bemötande av personen du möter.

Organisationsutveckling

Utvecklingsarbete slukar en stor del av arbetstiden inom offentlig sektor. Ibland är det klokt att en oberoende person arbetar med förnyandet. Behöver du hjälp med processutveckling, nya arbetsmodeller, annan projektledning eller direkt ledarskap så finns jag tillgänglig som organisationskonsult.

Jag erbjuder följande tjänster: 

  • Ledarskap inom socialvård, äldreomsorg och barnomsorg
  • Utredningar och projektledning inom process och organisationsutveckling tex. utveckling av organisationsmodeller, policys, planer, metoder och tjänster inom kommunal förvaltning,  Ålands Landskapsregering och andra organisationer
  • Budget och verksamhetsberättelse
  • Administration

Övriga tjänster

För polisen


Jag erbjuder intressebevakning för barn i brottmål. 

 

För övrig offentlig sektor

Ser du i ditt yrkesutövande barn, ungdomar eller vuxna som är i behov av stöd? Upplever du att din egen kompetens inte räcker till? har du begränsade möjligheter att erbjuda stöd eller är det kö till offentliga instanser? Hänvisa dem till mig, eller erbjud stöd hos Dandelia. 

Alla Dandelias tjänster kan erhållas som köptjänst av offentlig sektor. Exempelvis kan skolan köpa samtalsstöd för elever. 

Jag erbjuder följande tjänster:

  • KBT terapi för vuxna
  • Samtalsstöd för barn, ungdomar, föräldrar och andra vuxna 
  • Föräldrastöd 
 
Läs mer om innehållet i tjänsterna här och kontakta mig för mer information

Priser

Se fliken Kontakt för offertbegäran.