Välkommen till Dandelia utveckling!

Dandelia erbjuder utbildning, handledning och organisationsutveckling för välmående samt ökad kompetensnivå och produktivitet. Tjänsterna erbjuds enligt nedanstående modeller, eller skräddarsys utgående från behovet i verksamheten. Tjänsterna kan också kombineras, till exempel kan en utbildning i att arbeta med beteendeförändring efterföljas av implementering och handledning. 

Det beteendeanalytiska perspektivet och modern forskning används som grund. 

Utbildning erbjuds på Åland, i övriga svenskfinland och i Sverige. Utbildning sker online eller på plats, på svenska eller engelska. Alla utbildningar kan beställas av arbetsgivare, föreningar och andra organisationer. Utbildningarna passar bra under personaldagar, som workshops eller för professionell fortbildning.

utbildning

Från Öppna Högskolan på Åland – åter som tredagars kurs i kursutbudet VT23 och HT23, se www.open.ax

Utbildningen inom svåra samtal står på två ben; självkännedom och kommunikationstekniker. Ofta lär man sig om kommunikationsmodeller men har svårt att tillämpa dem för att de egna tankarna och känslorna kommer i vägen. I utbildningen lär du känna dig själv och dina egna reaktionsmönster, för att sedan lära dig om och öva på kommunikationstekniker. 

Utbildningen passar alla som arbetar med människor och har svåra samtal i arbetet. Utbildningen kan också anpassas särskilt för chefer. 

Exempel på svåra samtal:

 • Samtal då du på ett konstruktivt sätt behöver förmedla beslut eller information
 • Samtal då du möter människor med starka känslor eller stora behov
 • Samtal då du möter projicerade känslor, misstro eller kritik
 • Samtal då det är nödvändigt att du skapar ett förtroende 
 • Samtal då mönster behöver brytas och det finns ett motstånd mot förändring
 

Omfattning: 1 – 3 dagar

Utbildningen kan med fördel kombineras med efterföljande implementerande handledning. 

 • Vad är ett svårt samtal
 • När du är i vägen för dig själv
 • Känslornas roll
 • Koppling mellan tankar, känslor och beteenden
 • Vem är det du möter
 • Vikten av empati
 • Icke verbal kommunikation
 • Kommunikationstekniker; Motivational Interviewing (MI), Nonviolent Communication och andra evidensbaserade metoder
 • Tillämpning och övning av kommunikationstekniker

Tillämpning av kommunikationstekniker baseras alltid på områden som är aktuella för deltagarna.

Under en 2 dagars utbildning fördjupas områdena och särskilt den praktiska tillämpningen. Under en 3 dagars utbildning tillkommer casebaserad tillämpning av kommunikationstekniker baserat på vad som är aktuellt inom verksamheten. Särskilda områden kan också behandlas enligt beställning, t.ex. organisatoriskt förändringsarbete, beteendeförändring eller stress och stresshantering. 

Från Öppna Högskolan på Åland – åter i kursutbudet VT23 och HT23, se www.open.ax

Utbildningen riktar sig till dig som önskar kunskap om stress och redskap för att förebygga och hantera stress i arbetet eller privatlivet. Kursen är avsedd att vara praktiskt tillämpningsbar och passar både dig som är arbetstagare och som vill förebygga stress eller dig som lider av utmattning. Den passar också dig som arbetar med stress och stressförebyggande inom t.ex. HR. 

Omfattning: 0,5 – 1 dag. 

Utbildningen kan med fördel kombineras med efterföljande handledning.

 • Vad är stress
 • Belastning
 • Arbetsmiljö och stress
 • Hur påverkar stress oss
 • Utmattning 
 • Återhämtning
 • Att hitta långsiktig balans

Oro, ångest och depression är vanligt förekommande. Det är inte ovanligt att tillstånden förvärras för att man inte vet hur man ska hantera det – risken är att man gör precis tvärtemot vad som fungerar för att det ska ske en förbättring. 

Kursen riktar sig till dig som lider av oro, ångest eller depression samt dig som arbetar med människor och behöver grundläggande kunskap om dessa tillstånd och om hur de kan hanteras. Kursen passar t.ex. lärare, socialarbetare, vårdpersonal och HR-specialister.

Kursen kan enligt beställning hållas både för vuxna och för ungdomar. 

Omfattning: 0,5 – 1 dag 

 • Prevalens och fakta om oro, ångest och depression
 • Vad innebär oro, ångest och depression 
 • Vem vi tycker att vi borde vara 
 • Fight, flight och freeze 
 • Hur tankar och känslor påverkar 
 • Sensationer
 • Undvikande och säkerhetsbeteenden
 • Ångestcirkeln
 • Att byta ut sina tankar och att förhålla sig till sina tankar
 • Beteendeaktivering och att ta ut sin livskompass

Kursen kommer att hållas i en tvådagarsversion på  Öppna Högskolan på Åland HT23.

Jobbar du med barn eller ungdomar som har ett problematiskt beteende?

Barn och ungdomar beter sig så bra de kan. När ett barn inte beter sig på sätt som omgivningen förväntar sig beror det på att han eller hon inte har utvecklat de kognitiva- och tankefärdigheter som krävs för att förstå och hantera de utmaningar och krav han ställs inför.

Från och med oktober 2023 erbjuder jag en kurs inom beteendeförändring, utgående från den evidensbaserade CPS-modellen. Med hjälp av CPS-modellen får du strukturerade verktyg för att kunna identifiera och hjälpa barn och ungdomar att lösa problem som skapar beteenden som inte är funktionella.  

Jag har själv min utbildning i CPS direkt från dr. Ross Greene. 

Omfattning: 1-2 dagar

Utbildningen kan med fördel kombineras med efterföljande implementerande handledning.
 
Innehållet baseras på det beteendenalytiska perspektivet och dr. Ross Greenes strukturerade CPS-modell. 
 

Målsättningen med kursen är att deltagaren får ökad kunskap om beteendeproblem och lär sig grunderna i CPS-modellen för att praktiskt kunna tillämpa den i sitt arbete. 

Målsättningen med CPS är att hjälpa barn och ungdomar att lösa problem som påverkar deras liv på ett samarbetande och proaktivt sätt. CPS-modellen är icke-bestraffande och icke-motstridande och syftar till att minska sannolikheten för konflikter, förbättra relationer, förbättra kommunikationen och hjälpa barn och ungdomar att lära sig visa konstruktiva färdigheter. 

Arbetar du som chef och behöver kunskap i hur du kan hantera personal och ett ledarskap i förändring? 

Kursen förändringsledning har en beteendeanalytisk bas, så lär du dig leda inte bara andra, utan också dig själv genom förändringar. 

Kursen finns tillgänglig för beställning från och med september 2023. 

Omfattning: 1-2 dagar

 • Leda dig själv genom förändring utgående från det beteendeanalytiska prespektivet
 • Skillnaden mellan utveckling och förändring
 • Riskanalys
 • Förändringskurvans olika faser
 • Förändringmodeller och verktyg
 • Vad händer i en organisation vid förändring
 • Hur påverkas och reagerar vi på förändring
 • Hur förbereder man medarbetarna
 • Ledarskapsstilar för förändringsarbete
 • Kommunikation och kommunikationsproblem
 • Leda andra i förändring
 • Motivation, förändringsmotstånd och likgiltighet
 • Delaktighet
 • Varaktig beteendeförändring
 • Uppföljning och utvärdering

Arbetar du som chef och håller samtal som du upplever att är en utmaning? 

Chefens alla samtal är en workshop som passar alldeles utmärkt för grupper under t.ex. en kick off-dag, en personaldag eller för att boosta ledarskapet. Detta är en kurs byggd på föreläsning men med emfas på diskussionsövningar, menad att ge igenkännande och nya tankar, både individuellt och som grupp.

Omfattning: 0,5 – 1 dag.

Grundläggande innehåll: 
 • Förstå och hantera egna känslor och reaktioner i möte med människor
 • Förstå och hantera andras känslor och reaktioner
 • Kunna ta och ge feedback 
 • Empatisk kommunikation som grund för samtal
 
Innehåll baserad på beställning:
 • Lägga upp agenda för möten och samtal
 • Leda ett möte
 • Hålla återkommande samtal t.ex. medarbetarsamtal, lönesamtal, uppsägningssamtal. uppföljningssamtal
 • Hålla krävande samtal t.ex. mobbning, konflikter, misskötsel, dåligt bemötande, vett och etikett, samarbete, förändringsmotstånd
 • Hålla samtal om hälsa och mående t.ex. kris och sorg, missbruk, psykisk ohälsa
 • Bekräftande och uppmuntrande samtal

Vad tänker du om jag påstår att din upplevelse av välmående sannolikt är påverkad av värderingar som kommer från din miljö? Vårt Jag är till stor del en social konstruktion, skapad utgående från social förstärkning. Vi människor tenderar att suga åt oss feedback och vi får genom livet och bilda vad vi uppfattar som ’sanningar’ om vem vi är och värderingar om vem vi borde vara. Negativa tankar kan leda till att vi känner oss osäkra på vår inre riktning och i värsta fall glider in i oro, ångest eller depression. Det är inte ovanligt att negativa tankar är en orsak till arbetsrelaterad utmattning. 

Den goda nyheten är att vi kan lära oss förhålla oss till våra tankar och känslor för att bli lite snällare mot oss själva och leva konstruktivt utgående från våra inre värderingar. I utbildningen får du mera kunskap om det beteendeanalytiska perspektivet på välmående och så ställer vi oss frågan – ’Vem är jag och vad vill jag?’

Workshopen passar alldeles utmärkt för arbetsgrupper under t.ex. en kick off-dag eller personaldag. Detta är en informativ kurs byggd på aktivt deltagande och övningar, menad att ge igenkännande och nya spännande tankar, både individuellt och som grupp.

Omfattning: 0,5 – 1 dag.

 • Är jag snäll mot mig själv?
 • Kopplingen mellan tankar, känslor och beteenden
 • Tankefällor och kopplingen till nedstämdhet, oro, ångest och utmattning
 • Strategier hämtade från KBT och Self Compassion som kan användas för välmående och för att förebygga och lindra nedstämdhet, oro, ångest och utmattning
 • Att lära känna sin inre kompass och ta ut riktningen mot framtiden

HAndledning

Arbetshandledning

Arbetar du till exempel som skolkurator, lärare, assistent, studiehandledare, polis, inom församlingen, sjukvården, socialvården, äldreomsorgen, barnomsorgen, HR eller någon annanstans där du i ditt arbete möter människor?

Utgående från en bred erfarenhet av arbete inom det sociala arbetets områden handleder jag dig och dina kollegor. Arbetshandledningen anpassas till ert behov. Målsättningen kan vara att hitta strategier för det operativa arbetet och komplex kommunikation, att stärka arbetsgruppens kunnande och samarbete och inte minst att du ska bibehålla balans och må bra. 

Arbetshandledningen utgår från ett beteendeanalytiskt perspektiv och erbjuds för såväl individer som grupper. Handledningen kan ske på er arbetsplats, i min lokal eller online.   

Ledarskapshandledning

Arbetar du som ledare? Ledarskapet ställer allt större krav på individen. Det gäller att balansera yttre krav mot tid, ekonomiska medel och egen kapacitet. 

Jag erbjuder yrkeshandledning för dig som arbetar med ledarskap. Vi utgår från ett beteendeanalytiskt perspektiv, med fokus på att hitta balans i kravhantering och eget mående. 

Handledningen kan ske på er arbetsplats, i min lokal eller online.

Organisation

Konsultarbete

Utvecklingsarbete slukar en stor del av arbetstiden inom offentlig sektor. Ibland är det klokt att en oberoende person arbetar med förnyandet. Behöver du hjälp med processutveckling, nya arbetsmodeller, annan projektledning eller direkt ledarskap så finns jag tillgänglig för deltidsuppdrag.

Jag erbjuder följande tjänster: 

 • Ledarskap och administration inom åländsk socialvård, äldreomsorg och barnomsorg
 • Utredningar och projektledning inom process och organisationsutveckling tex. utveckling av organisationsmodeller, policys, planer, metoder och tjänster inom åländsk socialvård, äldreomsorg och barnomsorg