Online kurser är kurser med fastslagna datum som Dandelia håller regelbundet över Teams. De är möjliga för vem som helst att anmäla sig till. 

Kurser att beställa är kurser som kan beställas av arbetsgivare, föreningar och andra organisationer. Utbildningarna sker online eller på plats på Åland, i Finland eller i Sverige när det passar er.  

ONLINE KURSER

SVÅRA SAMTAL I ARBETE MED MÄNNISKOR

ONLINE fredag 1 mars 2024 kl. 09.00 – 15.00 (Teams)

BETYG 4,8 av 5
4.7/5

EARLY BIRD PRIS: 124,00 € inkl. moms, anmäl dig senast 23 februari. 
Normalpris 148,80 € inkl. moms. 

Vill du bli bättre på att hantera svåra samtal? Upplever du några av följande samtal som en utmaning?

 • Samtal då du möter människor med starka känslor eller stora behov
 • Samtal då du på ett konstruktivt sätt behöver förmedla beslut eller information
 • Samtal då du möter projicerade känslor, misstro eller kritik
 • Samtal då det är nödvändigt att du skapar ett förtroende
 • Samtal då mönster behöver brytas och det finns ett motstånd mot förändring. 


I så fall är den här endags kursen någonting för dig!

Ofta lär man sig om kommunikationsmodeller men har svårt att tillämpa dem för att de egna tankarna och känslorna kommer i vägen. I utbildningen lär du känna dig själv och dina egna reaktionsmönster, för att sedan lära dig kommunikationstekniker.

Kursen bygger på det beteendevetenskapliga perspektivet.

Målgrupp
Kursen riktar sig till alla som arbetar med människor och har svåra samtal i arbetet, t.ex. med elever och föräldrar, klienter, patienter, kunder eller personal.

I kursen blandas teoretiska moment med reflektion. Under en fullspäckad dag fördjupar du dig i följande:

 • Vad är ett svårt samtal
 • När du är i vägen för dig själv
 • Känslornas roll
 • Koppling mellan tankar, känslor och beteenden
 • Vem är det du möter
 • Vikten av empati
 • Icke verbal kommunikation
 • Kommunikationstekniker; Motivational Interviewing (MI), Nonviolent Communication och andra evidensbaserade metoder
 • Tillämpning av kommunikationstekniker
 
Observera! För att delta i utbildningen behöver du tillgång till internetuppkoppling, kamera och mikrofon. Dator rekommenderas då vi skiftar mellan föreläsning (PowerPoint), diskussion i smågrupper och Whiteboard. 

Från Öppna Högskolan på Åland – åter i kursutbudet på Öppna Högskolan VT24 i tre dagars format. Läs mer om kursen på Öppna högskolan här

Super med de praktiska övningarna och lagom längd
Över förväntan, många bra exempel och verktyg
Jag borde ha fått gå denna kurs tidigare då jag har lärt mig massor
Föreläsaren har stor kompetens och erfarenhet och är väldigt pedagogisk

KURSER ATT BESTÄLLA

Kurserna erbjuds enligt nedanstående modeller, eller skräddarsys utgående från behovet i verksamheten. Tjänster kan också kombineras, till exempel kan en utbildning i att arbeta med problemskapande beteende efterföljas av implementering och handledning i verksamheten. 

Utbildning erbjuds online, på Åland, i övriga svenskfinland och i Sverige. Utbildningarna passar bra under personaldagar, som workshops eller för professionell fortbildning.

Vissa av kurserna erbjuds också löpande i Öppna Högskolans regi. Du kan välja att gå kursen på högskolan, eller beställa den till din arbetsplats. 

Maila [email protected] för att göra en beställning av kurs. Notera kurstyp, antalet deltagare, omfattning och plats för utbildning, så mailar jag er en offert. 

Från Öppna Högskolan – i kursutbudet VT24. Se www.open.ax.

Utbildningen inom svåra samtal står på två ben; självkännedom och kommunikationstekniker. Ofta lär man sig om kommunikationsmodeller men har svårt att tillämpa dem för att de egna tankarna och känslorna kommer i vägen. I utbildningen lär du känna dig själv och dina egna reaktionsmönster, för att sedan lära dig om och öva på kommunikationstekniker. 

Utbildningen passar alla som arbetar med människor och har svåra samtal i arbetet. Utbildningen kan också anpassas särskilt för chefer. 

Exempel på svåra samtal:

 • Samtal då du på ett konstruktivt sätt behöver förmedla beslut eller information
 • Samtal då du möter människor med starka känslor eller stora behov
 • Samtal då du möter projicerade känslor, misstro eller kritik
 • Samtal då det är nödvändigt att du skapar ett förtroende 
 • Samtal då mönster behöver brytas och det finns ett motstånd mot förändring
 

Omfattning: 1 – 3 dagar

Utbildningen kan med fördel kombineras med efterföljande implementerande handledning.

 • Vad är ett svårt samtal
 • När du är i vägen för dig själv
 • Känslornas roll
 • Koppling mellan tankar, känslor och beteenden
 • Vem är det du möter
 • Vikten av empati
 • Icke verbal kommunikation
 • Kommunikationstekniker; Motivational Interviewing (MI), Nonviolent Communication och andra evidensbaserade metoder
 • Tillämpning och övning av kommunikationstekniker

Tillämpning av kommunikationstekniker baseras alltid på områden som är aktuella för deltagarna.

Under en 2 dagars utbildning fördjupas områdena och särskilt den praktiska tillämpningen. Under en 3 dagars utbildning tillkommer casebaserad tillämpning av kommunikationstekniker baserat på vad som är aktuellt inom verksamheten. Särskilda områden kan också behandlas enligt beställning, t.ex. organisatoriskt förändringsarbete, beteendeförändring eller stress och stresshantering.

Home

Från Öppna Högskolan HT23

Utbildningen riktar sig till dig som önskar kunskap om stress och redskap för att förebygga och hantera stress i arbetet eller privatlivet. Kursen är avsedd att vara praktiskt tillämpningsbar och passar både dig som är arbetstagare och som vill förebygga stress eller dig som lider av utmattning. Den passar också dig som arbetar med stress och stressförebyggande inom t.ex. HR. 

Omfattning: 0,5 – 1 dag. 

Utbildningen kan med fördel kombineras med efterföljande handledning.

 • Vad är stress
 • Belastning
 • Arbetsmiljö och stress
 • Hur påverkar stress oss
 • Utmattning 
 • Återhämtning
 • Att hitta långsiktig balans

Från Öppna Högskolan – i kursutbudet VT24, se www.open.ax

Jobbar du med barn och ungdomar som har ett problemskapande beteende?

Barn och ungdomar beter sig så bra de kan. När ett barn inte beter sig på sätt som omgivningen förväntar sig beror det på att han eller hon inte har utvecklat de kognitiva- och tankefärdigheter som krävs för att förstå och hantera de utmaningar och krav han eller hon ställs inför.

 CPS-modellen, som har utvecklats av Dr Ross Greene, är en evidensbaserad modell som kan utveckla din förmåga att förstå barn och ungdomar med sociala, känslomässiga och beteendemässiga utmaningar och ge dig verktyg för att hjälpa dem. Forskning har visat att modellen är effektiv inte bara för att lösa problem och förbättra beteenden utan också för att förbättra färdigheter.

Jag har själv min utbildning i CPS direkt från dr. Ross Greene. 

Omfattning: 0,5 – 2 dagar

Utbildningen kan med fördel kombineras med efterföljande implementerande handledning.

Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare ha förståelse för grunderna i CPS-modellen och praktiska verktyg för bedömning och genomförande som du kan använda i olika miljöer.

Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare kunna:

 • Beskriva hur olika förklaringar och tolkningar av utmanande beteende hos barn kan leda till olika tillvägagångssätt för intervention, och varför vanligt förekommande belönings- och straffprocedurer inte är effektiva för många utmanande barn
 • Identifiera och bedöma de olika kognitiva färdigheterna som är centrala för att hantera sociala, känslomässiga och beteendemässiga utmaningar
 • Identifiera och prioritera olösta problem som framkallar utmanande beteende
 • De tre grundläggande mekanismerna genom vilka vuxna hanterar olösta problem och ouppfyllda förväntningar hos barn (Planerna A, B och C) och vad som uppnås av var och en
 • De tre stegen i Plan B
 • Hur man effektivt implementerar Plan B för att utveckla en hjälpsam relation, lösa problem, lära ut kognitiva färdigheter och minska frekvensen och intensiteten av utmanande beteende

Hur mår du? När vi vill bygga välmående så är det hjälpsamt att först förstå vad som händer när vi mår dåligt. I kursen utvecklar du din kunskap om psykisk (o)hälsa och får evidensbaserade verktyg för att bygga upp ett långsiktigt balanserat välmående. 

Detta är en informativ kurs byggd på aktivt deltagande. Vi diskuterar i smågrupper och du får övningar som du kan fortsätta arbeta med på egen hand. 

Kursen passar både dig som lidit eller lider av depression, ångest, oro eller panik, dig som mår bra men vill lära dig mer om välmående, samt dig som arbetar med människor och som behöver förstå grunderna i psykisk ohälsa och välmående. 

Omfattning: 0,5 – 1 dag

 • Psykisk ohälsa som ett paraply
 • Hur uppstår psykisk ohälsa: stress och utmattning, panikångest, ångest och oro
 • Att bygga välmående med fokus på värderingar, tankar, beteende, aktivering, långsiktighet, andning, medveten närvaro och motivation

Målet med kursen är att ge verktyg för att förstå och arbeta praktiskt med problemskapande beteende. 

Utbildningen utgår från lösningsfokuserad metod/pedagogik, lågaffektivt bemötande och modern forskning. Vi varvar teori, videoklipp och diskussion i grupp. 

Omfattning: 0,5-2 dagar

Utbildningens fokus ligger på att:

 • Förstå grunderna i lösningsfokuserad metod/pedagogik och lågaffektivt bemötande
 • Kort om ADHD och autism
 • Förstå hur olika förklaringar och tolkningar av utmanande beteende hos barn kan leda till olika tillvägagångssätt för intervention och varför de vanligt förekommande belönings- och straffprocedurerna inte är effektiva för många barn
 • Lära sig tekniker för att samtala med barn med problemskapande beteende
 • Kunna identifiera och bedöma kognitiva färdigheter som är centrala för att hantera problemskapande beteende
 • Kunna identifiera och prioritera olösta problem som framkallar utmanande beteende
 • Få verktyg för att lösa problem, lära ut kognitiva färdigheter och minska frekvensen och intensiteten i utmanande beteende

Målet med kursen är att ge teoretisk kunskap om för att förstå neuropsykiatriska funktionshinder, särskilt ADHD och autism. 

Utbildningen utgår från litteratur och modern forskning. 

Grunden i utbildningen är teoretisk, men kan enligt förfrågan läggas upp så att diskussion i grupp ingår för implementering av kunskap i verksamheten.

Omfattning: 0,5 dag

Utbildningen kan med fördel kombineras med utbildningen ”att möta problemskapande beteende utgående från lösningsfokuserad metod och lågaffektivt bemötande”. 

Utbildningens fokus ligger på:

 • Vad är neuropsykiatriska funktionshinder
 • Kärnsymtom
 • Orsak
 • Hur vanligt är ADHD och autism
 • Samsjuklighet
 • Flickor med ADHD
 • Myter om ADHD
 • Vanliga utmaningar för elever med ADHD
 • Vilken hjälp kan man få 

Arbetar du som chef och håller samtal som du upplever att är en utmaning? 

Chefens alla samtal är en workshop som passar alldeles utmärkt för grupper under t.ex. en kick off-dag, en personaldag eller för att boosta ledarskapet. Detta är en kurs byggd på föreläsning men med emfas på diskussionsövningar, menad att ge igenkännande och nya tankar, både individuellt och som grupp.

Omfattning: 0,5 – 1 dag.

Utbildningens fokus ligger på:

 • Förstå och hantera egna känslor och reaktioner i möte med människor
 • Förstå och hantera andras känslor och reaktioner
 • Kunna ta och ge feedback 
 • Empatisk kommunikation som grund för samtal
 

Innehåll baserad på beställning:

 • Lägga upp agenda för möten och samtal
 • Leda ett möte
 • Hålla återkommande samtal t.ex. medarbetarsamtal, lönesamtal, uppsägningssamtal. uppföljningssamtal
 • Hålla krävande samtal t.ex. mobbning, konflikter, misskötsel, dåligt bemötande, vett och etikett, samarbete, förändringsmotstånd
 • Hålla samtal om hälsa och mående t.ex. kris och sorg, missbruk, psykisk ohälsa
 • Bekräftande och uppmuntrande samtal

INTRESSERAD AV ATT FÅ INFORMATION OM KOMMANDE KURSER & ERBJUDANDEN?

Skicka ett mail till info@dandelia med önskemålet om bli tillagd i mail listan.