Som dandelion, maskrosen, förmår vi människor tränga genom asfalten och slå ut i blom under tuffa förhållanden bara vi har rätt stöd omkring oss

Om mig

Jag som har grundat Dandelia heter Jonna Granberg. Jag arbetar med terapi, samtalsstöd, handledning och utbildning i det egna företaget. 

 

Jag studerar som bäst sista året till KBT terapeut vid Skandinaviska Institutet för Evidensbaserad Psykologi. I utbildningen ligger särskild betoning på ACT. Under året läser jag också separata utbildningar till EFFT familjeterapeut och inom IBCT parterapi. Jag är sedan tidigare utbildad inom parterapi med KBT. (Läs mer om psykoterapeuter, KBT, ACT, IBCT och EFFT nedan). 

 

Jag är i grunden utbildad legitimerad socialarbetare med en magisterexamen i socialt arbete. Legitimationen medför ett särskilt ansvar för klientarbete och kvalificerad utbildning. 

 

Jag har också en omfattande ledarskapsutbildning. Jag har läst ledarskap, organisationsteori, ledarskaps- och organisationsutveckling, personalarbete, personalekonomi, arbets- och organisationspsykologi, arbetsmiljö, arbetsrätt och projektledning på universitetsnivå. Ytterligare har jag en Yrkesexamen till teamledare. 

 

Under åren har jag vidareutbildat mig inom neuropsykiatriska funktionshinder, självmedkänsla, medveten närvaro, motivational interviewing (MI), stress och våld i nära relationer.

 

Jag har arbetat med samtal mer eller mindre hela mitt yrkesliv. Jag har arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin, på ätstörningsenhet, inom rehabilitering, geriatrik, barnomsorg och inom de flesta av socialvårdens områden. Jag har arbetat såväl operativt som i chefsposition inom den sociala sektorn. 

 

Jag är är 39 år gammal, gift och har två barn. Jag är uppvuxen på Åland där jag också arbetar.

Det finns en myt om att terapeuter inte har egna problem. Det stämmer förstås inte, vi är som folk är mest. Under mina svåra stunder är jag hjälpt av att utöva metoder och förhållningssätt som jag själv försöker lära ut. Av egen erfarenhet vet jag hur viktigt det är att landa i känslor och att acceptera att de är en del av mig. Jag vet också hur befriande det kan vara att leva utgående från de inre värderingarna, även när det känns svårt och skrämmande. 

 

Mitt liv har varit krokigt. Det har funnits stunder och perioder när tillvaron har känts svår och komplicerad. Självkännedom har varit grundläggande för att hitta balans och riktning. Jag har lärt mig att se mina ibland självkritiska tankar som välmenande gäster i stället för som sanning. Jag lyckas inte alltid, men ett öppet förhållningssätt med grunden i självmedkänsla har definitivt varit hjälpsamt.


Jag arbetar med terapi och samtalsstöd för att jag tror på vikten av och kraften i det mänskliga mötet. De terapeutiska tekniker jag har utbildats inom är kraftfulla och användningsbara, men den bästa skolan har varit de erfarenheter jag har fått genom livet. Erfarenheterna har gjort mig klokare och mitt liv rikare.

Om första linjens stöd

Dandelia arbetar med första linjens stöd. Första linjen handlar om att ge ett lättillgängligt stöd i rätt tid, för att förebygga och behandla lätt till medelsvår psykisk ohälsa hos barn, ungdomar, föräldrar och andra vuxna.

 

Målsättningen är att ta emot där samhällets resurser inte motsvarar behoven. Dandelias verksamhet passar vuxna som inte hittar rätt inom det offentliga stödet och ungdomar vars problematik är för komplex för skolkuratorer men inte tas emot inom ramen för psykiatri.  

 

Orsaken till den psykiska ohälsan kan vara psykologisk, medicinsk, social eller pedagogisk. Exempel på orsaker är ångest, depression, sorg, kris, utmattning, smärta, egen eller andras sjukdom, stress, våld, sexuella övergrepp, komplicerade relationer, uppfostringsfrågor, oro för de egna barnen och skolproblem.

 

Om psykoterapeuter

En psykoterapeut är en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Titeln får endast användas av en person som har beviljats tillstånd för detta av Valvira (i Finland). Ordet ”terapi” eller ”terapeut” är å andra sidan inte skyddat och det är därför klokt att noga ta reda på vilken utbildningsnivå din terapeut har så att du får ett stöd som motsvarar dina behov. 

 

I Sverige är psykoterapeut-utbildningen delad i två delar, steg 1 och steg 2. I Finland går hela utbildningen i ett steg. Gemensamt för både den finska och den svenska utbildningen är att den som antas till utbildningen måste ha en grundutbildning som till exempel läkare, präst, sjuksköterska eller socialarbetare och relevant yrkeserfarenhet. 

 

Jag studerar steg 1 KBT utbildningen i Sverige. Steg 1 KBT utbildningen är en gedigen utbildning som pågår under två år och som ger möjlighet att söka till den legitimationsgrundande steg 2 utbildningen. Inom steg 1 utbildningen lär jag mig tekniker inom KBT och ACT som är vetenskapligt förankrade. En steg 1 terapeut kan sägas ha likvärdig terapeutisk kompetens som de flesta psykologer. Många som har en steg 1 utbildning arbetar med samtalsstöd och terapi i eget företag eller som anställda inom hälso- och sjukvården. Steg 1 terapeuter ska i Sverige ha handledning i arbetet, vilket jag också har. 

 

En skillnad i det praktiska arbetet mellan steg 1 utbildad terapeut och legitimerad terapeut är att en legitimerad psykoterapeut kan erbjuda psykoterapi som rehabilitering via FPA och motsvarande svenska system vid svår psykisk störning. Personer med personlighetsstörningar, psykotiska tillstånd och som är självmordsbenägna rekommenderas också söka sig till legitimerade psykoterapeuter eller till den offentliga psykiatrin. 

Om KBT, ACT, IBCT & EFFT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för evidensbaserade psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Syftet är att ersätta de tankar, känslor och beteenden som skapar problemen med mer funktionella sådana. KBT kännetecknas av ett strukturerat upplägg, fokus på här och nu och ett undersökande samarbete mellan terapeut och klient. Arbetet baseras på en beteendeanalys och i behandlingsprocessen ingår ofta inslag av exponering (dvs. att gradvis utsätta sig för det man har svårt för), beteendeexperiment och avslappningsövningar. Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen. 

 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en vidareutveckling av KBT, även kallad tredje vågens KBT. Precis som inom KBT används beteendeanalys och exponeringsövningar. Sammanfattningsvis handlar ACT om att identifiera vad man tycker är viktigt i livet och att ta faktiska, konkreta beteendesteg i den riktningen. Målet är att klienten ska kunna vara närvarande i stunden och acceptera alla delar av livet, också jobbiga känslor och händelser. Mindfulnessövningar är vanliga inom ACT. 

 

Den stora skillnaden mellan KBT och ACT ligger i hur de respektive metoderna ser på tankar, känslor och beteenden. Inom KBT ser man på tankar, känslor och beteenden som sammanhängande och som vi ska förhålla oss realistiska till. Förenklat handlar det om att ”tänka bort” sina tankar. Inom ACT ser man tankar, känslor och beteenden som separerade från varandra. Man eftersträvar distans och en förmåga att ställa sig över sina reaktioner för en ökad flexibilitet i hur vi tar oss framåt. Det innebär att man istället för att tänka bort sina tankar ser på dem från ett utsidesperspektiv. ”Jag är värdelös” förvandlas till ”nu kom tanken om att jag är värdelös”. 

 

Både KBT och ACT har ett brett användningsområde och passar bra för de flesta psykologiska problem. En strukturerad KBT eller ACT terapibehandling består av ca 8-20 sessioner, ofta en gång per vecka. 

 

Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT) är en vidareutveckling av KBT och en väletablerad och vetenskapligt utprövad metod för par. Metoden kan dock användas i arbete med alla slags relationer då fungerande kommunikation i grund och botten handlar om att kunna kommunicera utan att såra varandra. Exempel är i arbetsgrupper och i familjer, då förståelse och samarbete håller på att trängas undan av misstroende och konflikt. Ordet integrativ står för att metoden kombinerar förändringsstrategier med acceptansstrategier. 

 

Utgående från IBCT menar man att par, oundvikligen och med tiden, kommer att möta problem. De kommer att bråka, tycka illa om saker och vara oense. Det är dock inte det som ger upphov till lidande. Lidandet orsakas av hur paret hanterar problemen. 


Parterapin inleds med bedömningssamtal; paret tillsammans, var och en individuellt samt paret tillsammans. I det fjärde gemensamma samtalet presenterar terapeuten en idé för behandling. Behandlingen kan till exempel fokusera på att ersätta negativa beteendemönster med positiv interaktion, att hitta tillbaka till det som paret uppskattande med varandra, att ge uttryck för sina känslor och behov, att lyssna på varandra, att ge och ta emot kritik och uppskattning eller att träna problem- och konfliktlösning. 


Emotionellt fokuserad familjeterapi (EFFT) är en anknytnings- och emotionsbaserad familjeterapi som kombinerar systemiska och erfarenhetsmässiga interventioner för att läka trasiga anknytningsband och hela splittrade familjer. I EFFT arbetar man mot en trygg anknytning i familjer genom att lösa blockeringar mellan föräldrar och barn, stärka och trygga anknytningen och stärka föräldrars samarbete och omsorgssystem. I EFFT finns ett särskilt fokus på hur föräldrarnas samarbete ser ut. Ett av de viktigaste målen i EFFT är att minska problembeteenden genom att skapa nya mönster av emotionell tillgänglighet och lyhördhet. 

Om företaget

Som dandelion, maskrosen, förmår vi människor tränga genom asfalten och slå ut i blom också under tuffa förutsättningar om vi bara har rätt stöd omkring oss. Vår vision är därför att arbeta professionellt för att ge både individer, familjer, organisationer och personal tillräckligt med stöd för att utvecklas och må bra.


Vi tror att det finns ett behov av ökat stöd för individen, familjen, organisationen och personalen. Vår verksamhetsidé är därför att stödja individen och familjen i det dagliga livet genom att erbjuda första linjens stöd. Målsättningen är att genom att erbjuda privatpersoner terapi, samtalsstöd och föräldrastöd minska oron, stärka relationer, öka välmåendet och därmed stärka den psykiska hälsan. 

 

Vi tror att en flexibel organisation som tillåter utveckling, välmående personal och en effektiv verksamhet hänger ihop. Därför är vår verksamhetsidé också att arbeta med organisationsutveckling, utbildning och handledning. Målsättningen är att hjälpa organisationer och medarbetare att anpassa sig till ett samhälle som förändras fort och ständigt. 

 

Dandelia är registrerat som privat socialservice och erbjuder också privata socialservicetjänster till klienter inom Kommunernas socialtjänst (KST). 

 

Vi arbetar på uppdrag av privatpersoner och organisationer för att erbjuda kvalitativa tjänster i samarbete med och som komplement till den offentliga servicen. 

 

Företaget Dandelia startades år 2021.

 

FO-nummer 3185559-7.