Som dandelion, maskrosen, förmår vi människor tränga genom asfalten och slå ut i blom under tuffa förhållanden bara vi har rätt stöd omkring oss

Om mig

Jag som har grundat Dandelia heter Jonna Granberg. Jag arbetar med terapi, samtalsstöd, handledning och utbildning i det egna företaget. 

 

Jag är KBT-terapeut och i grunden legitimerad socialarbetare med en magisterexamen i socialt arbete. Legitimationen medför ett särskilt ansvar för klientarbete och kvalificerad utbildning. 

 

Jag arbetar utgående från evidensbaserade psykoterapeutiska metoder i KBT och ACT Jag har också en separat utbildning i IBCT parterapi samt är utbildad EFFT familjeterapeut . Just nu studerar jag till neuropsykiatrisk coach (Nepsy). Från och med augusti 2023 kommer jag också att studera till legitimerad psykoterapeut vid Åbo akademi. (Läs mer om psykoterapeuter, KBT, ACT, IBCT och EFFT nedan). 

 

Förutom mer omfattande utbildningar inom nämnda områden så har jag även vidareutbildat mig inom självmedkänsla/Self Compassion, medveten närvaro/Mindfulness, Motivational Interviewing (MI), stress, våld i nära relationer och neuropsykiatriska funktionshinder.

 

Jag har också en omfattande ledarskapsutbildning. Jag har läst ledarskap, organisationsteori, ledarskaps- och organisationsutveckling, personalarbete, personalekonomi, arbets- och organisationspsykologi, arbetsmiljö, arbetsrätt och projektledning på universitetsnivå. Ytterligare har jag en Yrkesexamen till teamledare. 

 

Jag har på olika sätt arbetat med samtal den största delen av mitt yrkesliv. Jag har arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin, på ätstörningsenhet, inom rehabilitering, geriatrik, barnomsorg och inom de flesta av socialvårdens områden. Jag har arbetat såväl operativt som i chefsposition. 

 

Jag är 41 år gammal, gift och har två barn. Jag är uppvuxen på Åland där jag också arbetar.

DANDELIAS MÅLSÄTTNING

Målsättningen är att erbjuda ett lättillgängligt stöd i rätt tid, för att förebygga och behandla lätt till medelsvår psykisk ohälsa hos ungdomar, föräldrar och andra vuxna. 

 

Jag arbetar till exempel med ångest, depression, panik, sorg, kris, utmattning, lättare fobi och tvång, stress, komplicerade relationer, uppfostringsfrågor, oro för de egna barnen, arbets- och skolproblem. Jag arbetar också gärna med självkännedom, att hitta sig själv och vägen framåt genom livet. 

 

Om psykoterapeuter

Jag har läst till KBT-terapeut i Sverige. I Sverige är psykoterapeututbildningen delad i två delar, steg 1 (KBT-terapeut) och steg 2 (legitimerad psykoterapeut). Steg 1, som jag har läst, omfattar 45 hp (2 år). Den som antas till utbildningen måste ha en grundutbildning som till exempel läkare, präst, specialistsjuksköterska eller socialarbetare och relevant yrkeserfarenhet. Inom utbildningen har jag lärt mig tekniker som är vetenskapligt förankrade. Egenterapi är en del av utbildningen. 

 

I Finland går psykoterapeututbildningen (legitimerad psykoterapeut) i ett steg och omfattar 70 hp (4 år). Jag studerar från hösten 2023 till psykoterapeut vid Åbo akademi för att få legitimation i Finland. 

 

Vad gör jag inte?

Enbart en steg 2/legitimerad psykoterapeut kan erbjuda psykoterapi som rehabilitering via FPA vid svår psykisk störning. Detta kommer att erbjudas då jag är klar med psykoterapeututbildningen vid Åbo akademi.

 

Personer med komplex psykisk ohälsa, personlighetsstörningar, psykotiska tillstånd och som är självmordsbenägna rekommenderas också söka sig till legitimerade psykoterapeuter eller till den offentliga psykiatrin. 

Om KBT, ACT, IBCT & EFFT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för evidensbaserade psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Syftet är att ersätta de tankar, känslor och beteenden som skapar problemen med mer funktionella sådana. KBT kännetecknas av ett strukturerat upplägg, fokus på här och nu och ett undersökande samarbete mellan terapeut och klient. En KBT behandling börjar ofta med att man gör en beteendeanalys och en kartläggning för att förstå orsaken till problemen. I behandlingsprocessen ingår inslag av exponering (dvs. att gradvis utsätta sig för det man har svårt för), beteendeexperiment och avslappningsövningar. Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen. 

 

KBT är en förhållandevis snabb metod och brukar vara mellan fem och 20 terapisamtal, ofta färre. 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en vidareutveckling av KBT, även kallad tredje vågens KBT. Precis som inom KBT används beteendeanalys och exponeringsövningar. Sammanfattningsvis handlar ACT om att identifiera vad man tycker är viktigt i livet och att ta faktiska, konkreta beteendesteg i den riktningen. Målet är att klienten ska kunna vara närvarande i stunden och acceptera alla delar av livet, också jobbiga tankar, känslor och händelser. Mindfulnessövningar, att träna på att vara här och nu, är vanliga inom ACT. 

Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT) är en vidareutveckling av KBT och en väletablerad och vetenskapligt utprövad metod för par. Ordet integrativ står för att metoden kombinerar förändringsstrategier med acceptansstrategier. 

Utgående från IBCT menar man att par, oundvikligen och med tiden, kommer att möta problem. De kommer att bråka, tycka illa om saker och vara oense. Det är dock inte det som ger upphov till lidande. Lidandet orsakas av hur paret hanterar problemen. 

 

Parterapin inleds med samtal med paret tillsammans, var och en individuellt samt igen med paret tillsammans. I det fjärde samtalet kommer terapeut och par tillsammans överens om målsättning med terapin. Behandlingen kan till exempel fokusera på att ersätta negativa beteendemönster med positiv interaktion, att hitta tillbaka till det som paret uppskattande med varandra, att ge uttryck för sina känslor och behov, att lyssna på varandra, att ge och ta emot kritik och uppskattning eller att träna problem- och konfliktlösning. 

Emotionellt fokuserad parterapi (EFT) är en impiriskt prövad parterapimetod. Genom att öka medvetenheten om egna och sin partners beteenden, känslor och behov blir det lättare att förstå och bryta negativa samspelsmönster och skapa nya positiva mönster. Emotionellt fokuserad familjeterapi (EFFT) är en anknytnings- och emotionsbaserad familjeterapi, utvecklad utgående från EFT och som kombinerar systemiska och erfarenhetsmässiga interventioner för att läka trasiga anknytningsband och hela splittrade familjer. EFFT passar familjer där det finns beteendeproblem och konflikter. I EFFT arbetar man mot en trygg anknytning genom att lösa blockeringar mellan föräldrar och barn, stärka och trygga anknytningen och stärka föräldrars samarbete. Ett av de viktigaste målen i EFFT är att minska problem genom att skapa nya mönster av emotionell tillgänglighet och lyhördhet. 

 

Familjeterapin inleds med ett gemensamt familjesamtal där alla familjemedlemmar med fördel närvarar. Familjeterapin utformas sedan utgående från den individuella problematiken och kan innehålla såväl individuella samtal med föräldrar som med barn, samt parsamtal. 

Om företaget

Som dandelion, maskrosen, förmår vi människor tränga genom asfalten och slå ut i blom också under tuffa förutsättningar om vi bara har rätt stöd omkring oss. Vår vision är därför att arbeta professionellt för att ge både individer, familjer, organisationer och personal tillräckligt med stöd för att utvecklas och må bra.

 

Vi tror att det finns ett behov av ökat stöd för individen, familjen, organisationen och personalen. Vår verksamhetsidé är därför att stödja individen och familjen i det dagliga livet genom att erbjuda första linjens stöd. Målsättningen är att genom att erbjuda privatpersoner terapi och samtalsstöd minska oron, stärka relationer, öka välmåendet och därmed stärka den psykiska hälsan. 


Vi tror att en flexibel organisation som tillåter utveckling, välmående personal och en effektiv verksamhet hänger ihop. Därför är vår verksamhetsidé också att arbeta med organisationsutveckling, utbildning och handledning. Målsättningen är att hjälpa organisationer och medarbetare att anpassa sig till ett samhälle som förändras fort och ständigt. 

 

Dandelia är registrerat som privat socialservice och erbjuder också privata socialservicetjänster till klienter inom Kommunernas socialtjänst (KST). 

 

Vi arbetar på uppdrag av privatpersoner och organisationer för att erbjuda kvalitativa tjänster i samarbete med och som komplement till den offentliga servicen. 

 

Företaget Dandelia startades år 2021.

 

FO-nummer 3185559-7.