Som dandelion, maskrosen, förmår vi människor tränga genom asfalten och slå ut i blom under tuffa förhållanden bara vi har rätt stöd omkring oss

Om mig

Jag som har grundat Dandelia heter Jonna Granberg. Jag arbetar med terapi, samtalsstöd, handledning och utbildning i det egna företaget. 

 

Jag är terapeut och i grunden legitimerad socialarbetare med en magisterexamen i socialt arbete. Legitimationen medför ett särskilt ansvar för klientarbete och kvalificerad utbildning. 

 

Jag arbetar integrativt utgående från KBT och ACT. Att jag arbetar integrativt innebär att jag anpassar och kombinerar evidensbaserade metoder efter ditt individuella behov.  Jag har också separata utbildningar i IBCT parterapi och är EFFT familjeterapeut. (Läs mer om psykoterapeuter, KBT, ACT, IBCT och EFFT nedan). 

 

Förutom mer omfattande utbildningar inom nämnda områden så har jag även vidareutbildat mig inom självmedkänsla/Self Compassion, medveten närvaro/Mindfulness, Motivational Interviewing (MI), stress, våld i nära relationer och neuropsykiatriska funktionshinder.

 

Jag har också en omfattande ledarskapsutbildning. Jag har läst ledarskap, organisationsteori, ledarskaps- och organisationsutveckling, personalarbete, personalekonomi, arbets- och organisationspsykologi, arbetsmiljö, arbetsrätt och projektledning på universitetsnivå. Ytterligare har jag en Yrkesexamen till teamledare. 

 

Jag har på olika sätt arbetat med samtal den största delen av mitt yrkesliv. Jag har arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin, på ätstörningsenhet, inom rehabilitering, geriatrik, barnomsorg och inom de flesta av socialvårdens områden. Jag har arbetat såväl operativt som i chefsposition inom den sociala sektorn. 

 

Jag är 40 år gammal, gift och har två barn. Jag är uppvuxen på Åland där jag också arbetar.

Det finns en myt om att terapeuter inte har egna problem. Det stämmer förstås inte, vi är som folk är mest. Under mina svåra stunder är jag hjälpt av att utöva metoder och förhållningssätt som jag själv försöker lära ut. Av egen erfarenhet vet jag hur viktigt det är att landa i känslor och att acceptera att de är en del av mig. Jag vet också hur befriande det kan vara att leva utgående från de inre värderingarna, även när det känns svårt och skrämmande. 

 

Det har funnits stunder och perioder i mitt liv när tillvaron har känts svår. Att finna mina egna värderingar har varit grundläggande för att hitta balans och riktning. Jag har lärt mig att se mina ibland självkritiska tankar som välmenande gäster i stället för som sanning. Jag lyckas inte alltid, men ett öppet förhållningssätt med grunden i självmedkänsla har definitivt varit hjälpsamt.


Jag arbetar med terapi för att jag tror på vikten av och kraften i det mänskliga mötet. Tillsammans arbetar vi för att hitta din väg genom livet, utgående från de förutsättningar du har. 

DANDELIAS MÅLSÄTTNING

Målsättningen är att erbjuda ett lättillgängligt stöd i rätt tid, för att förebygga och behandla lätt till medelsvår psykisk ohälsa hos ungdomar, föräldrar och andra vuxna. Dandelias verksamhet passar vuxna som inte hittar rätt inom det offentliga stödet och ungdomar vars problematik är komplex för skolkuratorer men som inte tas emot inom ramen för psykiatri.  

 

Jag arbetar till exempel med ångest, depression, panik, sorg, kris, utmattning, smärta, lättare fobi och tvång, stress, komplicerade relationer, uppfostringsfrågor, oro för de egna barnen, arbets- och skolproblem. Jag arbetar också gärna med självkännedom, att hitta sig själv och vägen framåt genom livet. 

 

Om psykoterapeuter

I Finland går hela psykoterapeut-utbildningen i ett steg. I Sverige är psykoterapeut-utbildningen delad i två delar, steg 1 och steg 2. Gemensamt för både den finska och den svenska utbildningen är att den som antas till utbildningen måste ha en grundutbildning som till exempel läkare, präst, specialistsjuksköterska eller socialarbetare och relevant yrkeserfarenhet. Jag har studerat till största delen i Sverige, så också terapeututbildningarna. 

 

Den svenska steg 1 KBT utbildningen är en gedigen utbildning som pågår under två år och som ger möjlighet att söka till den legitimationsgrundande steg 2 utbildningen. Inom utbildningen lär jag mig tekniker som är vetenskapligt förankrade. Egenterapi är en del av utbildningen. En steg 1 terapeut kan sägas ha likvärdig terapeutisk kompetens som de flesta psykologer. Många som har en steg 1 utbildning arbetar med samtalsstöd och terapi i eget företag eller som anställda inom hälso- och sjukvården. 

 

En legitimerad psykoterapeut har beviljats tillstånd för detta av Valvira (i Finland). En skillnad i det praktiska arbetet mellan steg 1 utbildad terapeut och legitimerad terapeut är att en legitimerad psykoterapeut kan erbjuda psykoterapi som rehabilitering via FPA vid svår psykisk störning. Personer med svåra personlighetsstörningar, psykotiska tillstånd och som är självmordsbenägna rekommenderas också söka sig till legitimerade psykoterapeuter eller till den offentliga psykiatrin. 

Om KBT, ACT, IBCT & EFFT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för evidensbaserade psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Syftet är att ersätta de tankar, känslor och beteenden som skapar problemen med mer funktionella sådana. KBT kännetecknas av ett strukturerat upplägg, fokus på här och nu och ett undersökande samarbete mellan terapeut och klient. En KBT behandling börjar ofta med att man gör en beteendeanalys och en kartläggning för att förstå orsaken till problemen. I behandlingsprocessen ingår inslag av exponering (dvs. att gradvis utsätta sig för det man har svårt för), beteendeexperiment och avslappningsövningar. Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen. 

 

KBT är en förhållandevis snabb metod och brukar vara mellan fem och 20 terapisamtal, ofta färre. 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en vidareutveckling av KBT, även kallad tredje vågens KBT. Precis som inom KBT används beteendeanalys och exponeringsövningar. Sammanfattningsvis handlar ACT om att identifiera vad man tycker är viktigt i livet och att ta faktiska, konkreta beteendesteg i den riktningen. Målet är att klienten ska kunna vara närvarande i stunden och acceptera alla delar av livet, också jobbiga tankar, känslor och händelser. Mindfulnessövningar, att träna på att vara här och nu, är vanliga inom ACT. 

Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT) är en vidareutveckling av KBT och en väletablerad och vetenskapligt utprövad metod för par. Ordet integrativ står för att metoden kombinerar förändringsstrategier med acceptansstrategier. 

Utgående från IBCT menar man att par, oundvikligen och med tiden, kommer att möta problem. De kommer att bråka, tycka illa om saker och vara oense. Det är dock inte det som ger upphov till lidande. Lidandet orsakas av hur paret hanterar problemen. 

 

Parterapin inleds med samtal med paret tillsammans, var och en individuellt samt igen med paret tillsammans. I det fjärde samtalet kommer terapeut och par tillsammans överens om målsättning med terapin. Behandlingen kan till exempel fokusera på att ersätta negativa beteendemönster med positiv interaktion, att hitta tillbaka till det som paret uppskattande med varandra, att ge uttryck för sina känslor och behov, att lyssna på varandra, att ge och ta emot kritik och uppskattning eller att träna problem- och konfliktlösning. 

Emotionellt fokuserad familjeterapi (EFFT) är en anknytnings- och emotionsbaserad familjeterapi som kombinerar systemiska och erfarenhetsmässiga interventioner för att läka trasiga anknytningsband och hela splittrade familjer. EFFT passar familjer där det finns beteendeproblem och konflikter. I EFFT arbetar man mot en trygg anknytning genom att lösa blockeringar mellan föräldrar och barn, stärka och trygga anknytningen och stärka föräldrars samarbete. Ett av de viktigaste målen i EFFT är att minska problem genom att skapa nya mönster av emotionell tillgänglighet och lyhördhet. 

 

Familjeterapin inleds med ett gemensamt familjesamtal där alla familjemedlemmar med fördel närvarar. Familjeterapin utformas sedan utgående från den individuella problematiken och kan innehålla såväl individuella samtal med föräldrar som med barn, samt parsamtal. 

Om företaget

Som dandelion, maskrosen, förmår vi människor tränga genom asfalten och slå ut i blom också under tuffa förutsättningar om vi bara har rätt stöd omkring oss. Vår vision är därför att arbeta professionellt för att ge både individer, familjer, organisationer och personal tillräckligt med stöd för att utvecklas och må bra.


Vi tror att det finns ett behov av ökat stöd för individen, familjen, organisationen och personalen. Vår verksamhetsidé är därför att stödja individen och familjen i det dagliga livet genom att erbjuda första linjens stöd. Målsättningen är att genom att erbjuda privatpersoner terapi, samtalsstöd och föräldrastöd minska oron, stärka relationer, öka välmåendet och därmed stärka den psykiska hälsan. 

 

Vi tror att en flexibel organisation som tillåter utveckling, välmående personal och en effektiv verksamhet hänger ihop. Därför är vår verksamhetsidé också att arbeta med organisationsutveckling, utbildning och handledning. Målsättningen är att hjälpa organisationer och medarbetare att anpassa sig till ett samhälle som förändras fort och ständigt. 

 

Dandelia är registrerat som privat socialservice och erbjuder också privata socialservicetjänster till klienter inom Kommunernas socialtjänst (KST). 

 

Vi arbetar på uppdrag av privatpersoner och organisationer för att erbjuda kvalitativa tjänster i samarbete med och som komplement till den offentliga servicen. 

 

Företaget Dandelia startades år 2021.

 

FO-nummer 3185559-7.