Integritetspolicy

Dandelia använder Google Analytics och samlar in data i enlighet med de användarinställningar som du som användare har angett i dina inställningar i Google. De hanterar endast nödvändiga uppgifter och i enlighet med de dataskyddskrav som gäller. För mer information, se respektive leverantörs dataskyddspolicy.

Samtliga användares besöksstatistik analyseras för att förbättra kvaliteten på webbplatsen.

Behandling av personuppgifter

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som lag på Åland. Dataskyddsförordningen är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter, särskilt rätten till skydd av och kontroll över sina egna personuppgifter. För Dandelia, ett företag inom privat socialservice styr därtill Landskapslag om klienthandlingar inom socialvården 2020:26.

GDPR innebär omfattande krav på personuppgiftsbehandlingen och hur Dandelia informerar om den. All vår behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi bearbetar och hanterar alla personuppgifter enligt vår dataskyddspolicy som syftar till att säkerställa att vi vidtar de åtgärder som krävs för att skydda känsliga uppgifter.

För att på bästa sätt kunna anpassa tjänsterna till varje individs behov och för att i övrigt uppfylla lagstadgade krav, samlar Dandelia in och bearbetar olika personuppgifter. Enligt GDPR är en personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande, fysisk person och som medför att du kan identifieras. Förutom namn, adress, personbeteckning, telefonnummer och e-postadress är personuppgifter till exempel kontonummer, uppgifter om hälsotillstånd och andra uppgifter.

Hur använder vi dina personuppgifter? 

Med behandling av personuppgifter avses i princip allt som går att göra med personuppgifterna till exempel att samla in, registrera, lagra och samköra uppgifter. 

Vi använder personuppgifter för följande ändamål:

  • För att ge individanpassad socialservice i enlighet med gällande lagar och bestämmelser; detta innebär bl.a. journalföring samt planering av socialserviceinsatser.
  • För att skapa och hantera fakturor
  • För att hantera förfrågningar eller informera dig om ändringar/nyheter rörande vårt tjänsteutbud eller lediga tjänster
  • För att kunna fullgöra det som följer av ett anställningsförhållande
 

Enbart sådana personuppgifter som krävs för ändamålet och som har stöd i lag insamlas. För tillhandahållandet av tjänster inom privat socialservice förutsätts, förutom insamlandet av traditionella kunduppgifter, också registrering av hälsouppgifter.

Personuppgifterna sparas så länge som krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Personuppgifter som inte längre behövs raderas på regelbunden basis.

Dina personuppgifter kommer alltid att behandlas inom Åland, Finland. 

Närmare information om vilka personuppgifter som lagras finns i våra registerbeskrivningar.

Vilka är dina rättigheter?

Var och en har rätt att få information om vilka personuppgifter Dandelia behandlar för administrativa behov och kontrollera uppgifterna om sig själv i Dandelias administrativa register (registerutdrag). Du kan be om kontroll genom att skicka en skriftlig begäran till Dandelia. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade, ändrade eller raderade. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke till de uppgifter som inte omfattas av lagkrav. Vi får inte heller radera uppgifter där det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis till följd av bokföringsregler eller uppgifter som behövs för att Dandelia ska kunna fullgöra sina åtaganden mot kunder och anställda.

Utlämnande av personuppgifter

Dandelia lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part utan samtycke av klienten.  

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder anpassas fortlöpande för att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen och så långt som möjligt förebygga eventuella hot.

Dandelias interna principer för dataskydd

Personuppgifterna behandlas endast av personer som behöver uppgifterna i sitt arbete. Tillgången till personuppgifter är avgränsad med hjälp av behörigheter. Alla som hör till Dandelias personal har undertecknat ett sekretessavtal där de förbinder sig att hemlighålla uppgifter som enligt Landskapslag om klienthandlingar inom socialvården 2020:26 föreskrivs som sekretessbelagda. 

Klagomål till tillsynsmyndigheten

En registrerad har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten om den registrerade misstänker att Dandelia bryter mot GDPR eller den nationella lagstiftningen. Tillsynsmyndighet för socialvårdsärenden är Kommunernas socialtjänst (KST). Kontaktuppgifter finns på KST:s hemsida www.kst.ax. Tillsynsmyndighet för övriga ärenden är Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på Datainspektionens hemsida www.di.ax. 

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder cookies på vår hemsida. För mer information om hur cookies fungerar, se vår vår cookie policy.

Förändringar i denna integritetspolicy

Vi reserverar oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst.

Kontakt 

Frågor rörande Dandelias integritets- och dataskydd besvaras av dataskyddsansvariga Jonna Granberg. Begäran om insyn och rättelse samt meddelande om användning av förbudsrätt ska skickas skriftligen och undertecknad till:

Dandelia/Jonna Granberg

Vandövägen 193

22310 Pålsböle