Är du klient inom socialvården, KST? Jag erbjuder tjänster inom privat socialservice för klienter inom socialvården med behov av extra stöd. 

Om du är klient inom socialvården kan du själv begära att beviljas kostnadsfri tjänst hos Dandelia. Observera att det alltid är din handläggare inom KST som gör bedömningen av huruvida du beviljas tjänsten. 

När du beviljas en tjänst av KST, så gör KST en beställning av Dandelia. Jag skriver avtal med KST där bland annat målsättning, omfattning och tidsperiod särskilt omnämns. Jag skriver sedan en serviceplan tillsammans med dig som klient och arbetar utgående från KST:s målsättningar.

Du som privatperson kan också köpa mina tjänster inom privat socialservice. Kontakta mig för en diskussion om det individuella behovet. 

TJÄNSTER tidigt stöd

Familjebehandling och/eller familjearbete

Familjebehandling i Dandelias lokal och familjearbete i hemmet för familjer som behöver stöd för att skapa goda rutiner, positiv kommunikation och nära relationer. Jag arbetar med barnet i fokus och beaktar barnets behov samt föräldrarnas förmåga. Fokus läggs på att skapa ett genuint samarbete med familjen för att fungera som ett konstruktivt stöd. I familjebehandlingen arbetar vi med samtal kring riskfaktorer, skyddsfaktorer och familjens sårbarhet och kraft och i familjearbetet med praktiskt genomförande för att skapa förutsättningar för lösningar inom familjen. 

Psykosocialt samtalsstöd

Samtalsstöd t.ex. för följande målgrupper:

 • för föräldrar som behöver stöd för att mobilisera egna resurser som kan möjliggöra förutsättningar för ett fungerande familjeliv
 • för vuxna som är eller har varit utsatta för våld i nära relation
 • för barn och ungdomar som har bevittnat våld i hemmet eller som själva har varit utsatta för våld
 • för barn och ungdomar som lever med fysiskt eller psykiskt sjuk förälder
 • för barn och ungdomar som har upplevt omsorgssvikt eller annan familjeproblematik
 • för barn, ungdomar och vuxna i kris 
 

Rådgivning i uppfostrings & familjefrågor

Rådgivning för föräldrar kring problematik som berör t.ex. utåtagerande beteende, konfliktfyllda relationer i familjen, hemmasittande eller npf-problematik. 

Professionell stödperson

Tjänst som professionell stödperson för barn, ungdomar och unga vuxna som behöver särskilt stöd. Tjänsten kan innebära såväl samtal som enklare aktiviteter. 

Handledning för stödpersoner & stödfamiljer 

Strukturerad handledning för stödpersoner och stödfamiljer som behöver stöd i sin roll, t.ex. vad gäller gränssättning, kommunikation med föräldrar till stödbehövande och känslor relaterade till den stödbehövandes problematik. 

Tjänster barnskydd

Psykosocialt samtalsstöd

Samtalsstöd för t.ex. följande målgrupper:

 • för barn och ungdomar som behöver stöd för att hantera traumatiska upplevelser eller krisreaktioner relaterade till familjerelaterat våld, övergrepp, missbruk eller omsorgssvikt
 • för barn och ungdomar samt föräldrar som behöver hjälpt med att hantera känslor och reaktioner som uppstår i samband med barnskyddsutredning eller placering i familjehem
 • för föräldrar som behöver stöd för att mobilisera egna resurser som kan möjliggöra förutsättningar för fungerande familjeliv eller återflytt av barn till det biologiska hemmet
 

Professionell stödperson

Tjänst som professionell stödperson för barn, ungdomar och unga vuxna som behöver särskilt stöd. Tjänsten kan innebära såväl samtal som enklare aktiviteter. 

Eftervård inom barnskyddet

Eftervård för ungdomar som behöver stöd för att skapa förutsättningar för vuxenlivet. det kan innebära både samtal för att höja motivation och funktionsförmåga och praktisk träning som att söka t.ex. arbete och bostad. 

Arbetshandledning för familjevårdare

Strukturerad arbetshandledning för familjevårdare som behöver stöd i sin roll t.ex. vad gäller gränssättning, kommunikation med föräldrar och känslor relaterade till familjehemsbarnets problematik. 

Tjänster handikapp

Psykosocialt samtalsstöd

Samtalsstöd för klienter inom handikapp t.ex. med målsättningen att mobilisera inre resurser för att öka förutsättningarna för att orka med och hantera det egna eller barnets handikapp. 

Tjänster vuxensocialt arbete

Psykosocialt samtalsstöd 

Samtalsstöd t.ex. för följande målgrupper:

 • klienter inom utkomststödet t.ex. med målsättningen att fokusera på egna värderingar och mobilisera inre resurser för att öka förutsättningarna för att återkomma i sysselsättning
 • för vuxna som är eller har varit utsatta för våld i nära relation
 • för vuxna i kris 
 

Social rehabilitering

Individuellt stöd som strävar till att bibehålla eller höja den funktionella förmågan. Målsättningen kan vara att stärka den sociala funktionsförmågan genom social färdighetsträning, öka förutsättningarna för sysselsättning genom att öva på att skriva CV, intervjusituation eller våga ta behövliga kontakter eller skapa förutsättningar för en fungerande livssituation i samband med insjuknande, kris eller traumatiska händelser.