Är du klient inom socialvården, KST? Jag erbjuder tjänster inom privat socialservice för klienter inom socialvården med behov av extra stöd. 

Om du är klient inom socialvården kan du själv begära att beviljas kostnadsfri tjänst hos Dandelia. Observera att det alltid är din handläggare inom KST som gör bedömningen av huruvida du beviljas tjänsten. 

När du beviljas en tjänst av KST, så gör KST en beställning av Dandelia. Jag skriver avtal med KST där bland annat målsättning, omfattning och tidsperiod särskilt omnämns. Jag skriver sedan en serviceplan tillsammans med dig som klient och arbetar utgående från KST:s målsättningar.

Jag arbetar integrativt utgående från psykosocialt arbete, KBT, IBCT och EFFT (läs mer om metoder under fliken ”om”). 

Arbetet kan inbegripa såväl handledande samtalsstöd som praktisk tillämpning. 

Det sociala arbetet kan ske i min lokal, i klientens hem eller på distans.  

psykosocialt stöd

Landskapslag om socialvård 2020:12 §25: förebyggande av psykisk ohälsa omfattar vid behov ett psykosocialt stöd till individen och familjen.

Psykosocialt stöd och behandling innebär att arbeta med individens tankar, känslor, beteende och behov i samspel med andras tankar, känslor, beteende och behov. Tanken är att erbjuda ett lättillgängligt stöd vid rätt tidpunkt. Målsättningen är att öka förståelsen för sig själv och andra för att på det sättet ta konstruktiva steg framåt och avhjälpa akuta eller mindre problem innan de blir stora. Arbetet baseras på psykosocialt arbete, KBT och vid behov tekniker inom IBCT eller EFFT, utgående från det individuella behovet.

Jag erbjuder följande: 

Psykosocialt stöd för barn och ungdomar
– som behöver stöd för att hantera traumatiska upplevelser eller krisreaktioner relaterade till familjerelaterat våld, övergrepp, missbruk eller omsorgssvikt 
– som behöver hjälp med att hantera känslor och reaktioner som uppstår i samband med barnskyddsutredning eller placering i familjehem 
– som behöver stöd efter att ha bevittnat våld i hemmet eller som själva har varit utsatta för våld 
– som lever med fysiskt eller psykiskt sjuk förälder och behöver stöd 
– som behöver stöd för att hantera ett eget handikapp 
– som behöver stöd för att klara skolgång och sociala interaktioner 
– som av olika orsaker befinner sig i kris 

Psykosocialt stöd för föräldrar 
– som behöver hjälp med att hantera känslor och reaktioner som uppstår i samband med barnskyddsutredning eller placering i familjehem 
– som behöver stöd för att mobilisera egna resurser för fungerande familjeliv eller återflytt av barn till det biologiska hemmet 
– som behöver stöd för att hantera livet med barn med funktionshinder t.ex. med målsättningen att mobilisera inre resurser för att orka med barnets handikapp 
– som behöver stöd för att motivera och hantera barnets skolgång – som av olika orsaker befinner sig i kris 

Psykosocialt stöd för vuxna 
– som är eller har varit utsatta för våld i nära relation t.ex. klienter på skyddshemmet Tallbacken som behöver stöd för att hantera sin situation och krisreaktion samt motiveras till att hitta lösningar inför framtiden 
– som är klienter inom utkomststödet t.ex. med målsättningen att fokusera på egna värderingar och mobilisera inre resurser för att öka förutsättningarna för att återkomma i sysselsättning eller öva på att skriva CV, intervjusituationen eller på att ta välbehövliga kontakter 
– som är klienter inom funktionsservice och sysselsättning t.ex. med målsättningen att mobilisera inre resurser för att öka förutsättningarna för att orka hantera det egna handikappet och hitta lösningar inför framtiden 
– som av olika orsaker befinner sig i kris

handledning för familjevårdare, stödfamiljer och stödpersoner

Landskapslag om socialvård 2020:12 §28: kommunen ska vid behov ordna handledning för stödpersoner och stödfamiljer. 

Jag erbjuder strukturerad KBT baserad handledning för stödpersoner, stödfamiljer och familjevårdare som behöver stöd i sin roll, t.ex. vad gäller gränssättning, beteendeförändring, kommunikation med föräldrar till stödbehövande och känslor relaterade till den stödbehövandes problematik.

FAMILJEARBETE

Landskapslag om socialvård 2020:12 §18: familjearbete ges för att trygga hälsan och utvecklingen hos ett barn eller en ung person som behöver särskilt stöd.

Jag erbjuder familjearbete för familjer som behöver stöd och handledning för att skapa goda rutiner och positiv kommunikation samt för att stärka resurser och minska problembeteende. Jag arbetar med barnet i fokus och beaktar barnets behov samt föräldrarnas förmåga. Fokus läggs på att skapa ett genuint samarbete med familjen för att fungera som ett konstruktivt stöd. Vi arbetar med samtal kring riskfaktorer, skyddsfaktorer och familjens sårbarhet och kraft samt med praktiskt genomförande för att stärka och trygga anknytningen, lösa blockeringar mellan föräldrar och barn och stärka föräldrars samarbete. Arbetet är integrativt och bygger på KBT, EFFT familjeterapi och tekniker inom IBCT parterapi, utgående från familjens behov.

stödperson

Landskapslag om socialvård 2020:12 §28: en stödperson kan ordnas för ett barn som behöver särskilt stöd.

Jag erbjuder tjänst som professionell stödperson för barn, ungdomar och unga vuxna som behöver särskilt stöd. Tjänsten kan innebära såväl samtal som enklare aktiviteter.

eftervård av barnskydd

Särskilt stöd eller hjälp för ungdomar i barnskyddets eftervård kan innebära träffar i staden, enklare aktiviteter eller coachning i tex. att skapa ett hem, skapa struktur i vardagen, söka till skola eller arbete, söka bidrag, hantera ekonomin och att arbeta med sociala relationer.